هتل جردن | 09921616225

هتل جردن تعویض هتل جواب)طبقه‌بندی براساس اندازه. ۱. هتل کوچک: هتل‌ها با ۲۵ اتاق یا کم‌تر به عنوان هتل‌های کوچک طبقه‌بندی می‌شوند. ای. هتل گرم ، دهلی‌نو و ، . ۲)هتل متوسط: هتل با بیست و شش تا ۱۰۰ اتاق هتل ، ای. g هتل تاج‌محل، آگرا و هتل ، چنای. ۳)هتل‌های بزرگ: هتل با …