هتل شرق تهران | 09921616225

هتل شرق تهران هتل‌های “” به طور انفرادی توسط قاضی “بوتیک ” (بوتیک “بوتیک”  (این بخش اصلی ما است. مراسم اعطای جوایز، اجازه دادن به قضات برای تصمیم‌گیری درباره نحوه ایجاد این هتل، مهم‌ترین قضاوت ما معیارها. * در طول دیدار ارزیابی قاضی، عناصر در مناطق زیر در نظر گرفته خواهند شد: طراحی و مفهوم، …