هتل کریم خان | 09921616225

هتل کریم خان آموزش کارکنان. ادراک و ادراک بین صنعت و آکادمی به رسمیت شناختن شکاف بین نیازها و نیازهای صنعت مهمان‌نوازی بسیاری از محققان به تازگی در حال آماده‌سازی کارکنان آینده برای نقش خود هستند. مطالعاتی را انجام داد که شایستگی‌های مورد نیاز صنعت و آموزش آکادمیک را مقایسه می‌کنند. اکثر آن‌ها نتیجه گرفتند …